PS Group erbjuder resursstöd inom HSE*!

Nu tar vi vår konsultroll till nästa nivå! Vi ser att flera av våra kunder har behov av konsultstöd på många olika sätt. Att hantera egna, myndigheters, kunders, ägares eller försäkringsbolags krav inom processäkerhet, hälsa, miljö, säkerhet och kvalité kräver ibland mer kompetens och resurser än vad organisationen själv besitter.

Vårt erbjudande har under många år i första hand varit konsultstöd till industri med stora olycksrisker i form av tekniska utredningar och analyser inom processäkerhet, kemikaliehantering, brand- och explosionsskydd, mm.

Vi har märkt att behovet av mer omfattande åtaganden från vår sida har ökat. Det kan vara att träda in i en position under en föräldraledighet, utgöra ett extra stöd under en tillståndsansökan eller att helt enkelt utgöra en långsiktig resurs på deltid.

För att möta denna efterfrågan stärker vi nu vår organisation med konsulter med gedigen industribakgrund som snabbt kan gå in och hjälpa till när dessa behov uppstår.

*Health, Safety, Environment


PS Group kan processäkerhet och rationell riskhantering!

Med praktisk processäkerhet menar vi ett säkerhetsarbete som utgår från det egna företagets förutsättningar.

Vi vet att de företag som tagit ett helhetsgrepp och äger processen, lättare får genomslag med sitt säkerhetsarbete så väl internt som externt.

- Alla industrier kan få ordning på detta med enkla medel och lite fokusering!

Genom en teknisk och organisatorisk säkerhetsgenomgång kan vi snabbt hjälpa till att identifiera ett företags brister och styrkor.

Handlingsplanen som vi tillsammans tar fram hjälper företaget att arbeta långsiktigt med säkerhetsfrågorna, vilket också möjliggör konstruktiva möten med myndigheter och försäkringsbolag.

Det kallar vi ett modernt och praktiskt säkerhetsarbete!


PS Group ingår i samma koncern som Brandskyddslaget, Brandtec och Risktec.

Brandskyddslaget är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering.

BrandTec är ett konsultföretag som är specialiserat på systematiskt brandskyddsarbete, brandskyddsprojektering, brandlarm- och säkerhetssystem. De samordnar brandfunktioner och skapar ett effektivt brandsäkerhetsarbete som fungerar över tid.

RiskTec erbjuder ledningsstöd i projekt inom riskhantering, brandsäkerhet, personsäkerhet, arbetsmiljö, miljö/ekosystem och kvalitet.Tjänster

• ATEX produktdirektiv

• Dammtester

• Explosionsskyddsdokument

• Föreståndarstöd

• Gasmätning

• Hyr din HSE-kompetens

• Insatsplanering

• Klassningsplan

• Olycksutredning

• Organisationsstöd

• Produktionstekniskt brandskydd

• Riskanalys

• Riskbedömning ATEX

• Säkerhetsgranskning

• Samordnad riskhantering

• Seveso, www.seveso3.se

• Tillståndshantering

• Utbildning

Vad är processäkerhet? From Wikipedia, the free encyclopedia: "Process safety focuses on preventing fires, explosions and accidental chemical releases in chemical process facilities or other facilities dealing with hazardous materials .........."