Hälsa, säkerhet och miljö för ledare

Utbildningsbeskrivning – Hälsa, Säkerhet och Miljö för ledare

- samordning och ökad effektivitet

Allmän beskrivning av utbildningen: Utbildningen tar sin utgångspunkt i att förmedla verktyg för att kunna samordna och effektivisera HSE-arbetet genom att ge konkreta tips på hur HSE-arbetet blir värdeskapande och kan implementeras i det dagliga arbetet.visa på de samordningsvinster som kan erhållas.

Under den handledarledda utbildningen arbetar du bl.a. med underlag från ditt eget företag och utbildningen ger därmed möjlighet till reflektion över ditt ansvar och hur du har delegerat hälsa-, säkerhets- och miljöfrågor.

Förutom fördjupade egna kunskaper får du också en handlingsplan med dig efter utbildningen, framtagen för det fortsatta arbetet på ditt företag.

Utbildningens mål: Förtydliga de krav (lag, försäkring, ISO-standarder och företagsstandarder) som finns och ge kunskaper om de verktyg som kan effektivisera arbetet med att hantera det ansvar som en linjechef eller företagsledare har för hälsa-, säkerhets- och miljöfrågor.

Utbildningens längd: ½ dag – 2 dagar (beroende på det antal fördjupningsdelar som väljs)

Målgrupp: Linjechefer och företagsledare, kan med fördel riktas till hela ledningsgrupper

Innehåll:      

Grundkurs (½ dag)                                    

 • Lagkrav, arbetsmiljö och miljö
 • Arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Sanktioner
 • Säkerhet

Fördjupningsdel 1 – Ledningens ansvar i riskhantering (½ dag)

 • Riskmanagement enligt ISO 31000
 • Riskidentifiering och tolerabel risk
 • Nödlägesberedskap

Fördjupningsdel 2 – Att skapa en lärande organisation (½ dag)

 • Kunskap och kompetens
 • Avvikelsehantering och incidentutredning
 • Kontinuerligt förbättringsarbete i praktiken

Fördjupningsdel 3 – Företagskultur (½ dag)

 • Ledningssystem
 • MTO och ledarskap
 • Arbetsplatsbesök som ledare
 • Härskartekniker och fallgropar

Ladda hem (pdf)