Föreståndare brandfarlig vara - repetition

Utbildningsbeskrivning - Föreståndare brandfarlig vara, repetition

Allmän beskrivning av utbildningen: Under den handledarledda utbildningen, som riktar in sig på de nyheter och övriga förändringar som finns inom området, arbetar deltagarna bl.a. med det egna företagets underlag och utbildningen ger därför möjlighet till inventering och uppdatering.

Förutom fördjupade egna kunskaper har deltagarna också en handlingsplan med sig efter utbildningen, framtagen för det fortsatta arbetet som föreståndare.

Utbildningens mål: Vid utbildningens slut har deltagarna uppdaterat de kunskaper som de behöver för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom ansvara för företagets hantering av brandfarliga varor.

Utbildningens längd:1 dag

Målgrupp:Blivande föreståndare, föreståndare som vill fräscha upp sina kunskaper, tillståndshavare, produktionschefer, SHE-ansvariga m.fl.

Innehåll:   

 • Varornas egenskaper och risker
 • Lagstiftningens olika nivåer
 • Lagstiftarens krav på föreståndare och organisation av verksamheter som hanterar brandfarliga varor
 • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE §16-20)
 • Skyltning och märkning
 • Hantering av brandfarlig vara
 • Riskutredning enligt LBE §7
 • Explosionsskyddsdokument (SRVFS 2004:7, §6), riskbedömning enligt ATEX där explosionsrisk förekommer, klassning av riskområden (SEK 426), riskområden, riskkällor, zoner, klassning, temperaturklass, explosionsgrupp
 • Arbete i explosionsfarlig miljö (FBE §8-9)
 • System- och detaljtillsyn, hur ett tillsynsärende går till, sanktionsmöjligheter, egen tillsyn
 • Planering av insats vid olycka

Ladda hem (pdf)