Brandskyddskontrollant - Industri

Utbildningsbeskrivning – Brandskyddskontrollant Industri

Allmän beskrivning av utbildningen:

För att brandskyddet, och i många fall explosionsskyddet, ska fungera i en byggnad krävs en fungerande egenkontroll och ett löpande underhåll av brandskyddsfunktionerna. Egenkontrollen är därmed en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet och de brandskyddskontrollanter eller den brandskyddsansvarige som genomför egenkontrollen på företaget har därför en central funktion.

Utbildningens mål:

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.

Deltagarna ska kunna:

 • Förstå lagar och regler för brandskyddet
 • Bedöma risker för brands uppkomst och brandspridning
 • Ha förståelse för vad utrymningssäkerhet innebär
 • Utföra egenkontroll – brand och explosion
 • Dokumentera kontrollronder samt rapportera tillbud
 • Arbeta med förebyggande brandskydd

Utbildningens längd: Halvdagsutbildning

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. Detta är t ex. brandskyddsansvariga, brandskyddskontrollanter och brandskyddsombud m fl.

Innehåll: *

 • Systematiskt brandskyddsarbete - SBA
 • Brand- och explosionsrisker
 • Trygg utrymning
 • Förhindra brandspridning
 • Släckanordningar, kontroll och uppföljning av brandskyddet
 • Förebyggande brand- och explosionsskydd
 • Praktisk kontroll
 • Dokumentation
 • Relevant lagstiftning
 • Organisation

*Beroende på kontrollanternas erfarenhet kan mer eller mindre tid läggas på innehållets olika delar.

Ladda hem (pdf)