Arbetsmiljöutbildning för chefer

Utbildningsbeskrivning – Arbetsmiljöutbildning för chefer

Allmän beskrivning av utbildningen:

Utbildningens syfte är att ge ledningsgruppsrepresentanter förståelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs effektivt och smidigt utifrån ett arbetsgivarperspektiv och att ge verktyg för att tillämpa detta.

Utbildningen presenterar en översikt av den svenska arbetsmiljölagstiftningen, hur den tillämpas och vilka förutsättningar den ger. Under utbildningen ges också tillfälle att arbeta med de lagar och krav som verksamheten behöver identifiera, följa och följa upp samt att arbeta med en riskbedömnings- och förbättringsmetodik som presenteras under dagen.

Frågor som besvaras under utbildningen: Vad innebär arbetsgivar- och arbetstagaransvar?
Hur kan man samverka inom arbetsmiljöområdet? 

Utbildningens mål:

Ge deltagarna möjlighet till en effektiv hantering av lagstiftningen genom att säkerställa att de är medvetna om vilka lagar och föreskrifter som de behöver ha insikt om, hur de behöver agera som arbetsgivarrepresentanter och hur bra dialoger förs med medarbetarna och skyddsombuden i organisationen.

Utbildningens längd:

1 dag alternativt 2 halvdagar

Målgrupp:

Chefer och ledningsgrupprepresentanter

Innehåll:      

  • Påverkansfaktorer (fysiska och psykiska)
  • Arbetsmiljöns regelsystem
  • Hälsa och säkerhet
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetsmiljöansvar
  • Riskanalyser
  • Övervakning och uppföljning, förbättringsarbete

Ladda hem (pdf)