Rationell riskhantering

Rationell riskhantering

Har ni kontroll på era risker?

Genom en rationell process kan PS Group vara behjälpliga med att identifiera, åtgärda och hantera de risker som verksamhetens aktiviteter kan ge upphov till beaktat konsekvenser för människor, miljö, egendom eller produktion/kvalitet. Antingen via punktinsatser eller som ett helhetsgrepp där vi hjälper till med resursförstärkning under kortare eller längre tid.

Detta kan vi hjälpa till med, antingen genom utförande av specifika punkter eller genomutbildningsinsatser.

 • Lagrevision
 • Samordnad riskanalys
 • Incidentutredning
 • Olycksfallsutredning
 • HSE health check
 • Uppfylla myndighetskrav
  • enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
  • enligt SRVFS 2004:7 och/eller AFS 2003:3
  • för explosionsfarliga områden
  • genom säkerhetsrapport eller handlingsprogram enligt SEVESO-lagstiftningen
  • genom risk- och konsekvensanalyser enligt MSBFS 2014:2 (MSBs allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet)
  • vid miljöprövning

Ladda hem (pdf)