Incident- och olycksutredning

Incident- och olycksutredning

Att utreda avvikelser, tillbud och olyckor med avseende på hälsa, miljö och säkerhet är en viktig del i ett företags riskhantering och ett ofta ställt krav i svensk lagstiftning. 

Syftet med en utredning är att skapa goda förutsättningar för att förhindra att motsvarande eller liknande händelser inträffar i framtiden. Detta görs genom att kartlägga händelseförloppet och analysera direkt utlösande och bakomliggande orsaker. Utredningen sammanfattas med förslag på konkreta åtgärder som förstärker hanteringen av verksamhetens risker. Utredningen belyser så väl tekniska som mänskliga och organisatoriska orsaker. 

Med utgångspunkt från en sammanställd tidslinje, där alla aktuella händelser placerats i tidsordning, analyseras samtliga händelser som kunnat påverka den aktuella avvikelsen. 

Innehåll och slutsatser i utredningen är sådana som vi på PS Group tolkat dem och de rekommenderade åtgärderna är sådana som PS Group bedömt skäliga och effektiva utifrån gällande lagstiftningar och BAT (Best Available Techniques).

PS Group erbjuder oberoende tredjepartsutredningar så väl som stöd vid interna utredningar.

Ladda hem (pdf)