Explosionsskyddsdokument enligt ATEX

Explosionsskyddsdokument

PS Group kan i samarbete med kunden upprätta ett explosionsskyddsdokument. För arbetsplatser där explosionsrisk föreligger ska, enligt SRVFS 2004:7 (föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor) respektive AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö (dammexplosioner), denna typ av företag upprätta ett explosionsskyddsdokument.

Explosionsskyddsdokumentet ska särskilt innehålla uppgifter om

  1. att explosionsriskerna har fastställts och bedömts,
  2. förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner,
  3. de områden som har klassificerats och delats in i zoner, dvs. klassningsplan,
  4. rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering,
  5. förekommande samordningsansvar,
  6. hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt,
  7. tryckavlastningszoner, samt
  8. rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand.

Explosionsskyddsdokumentet kan upprättas separat eller sammansättas av tidigare dokumentation, alternativt ingå som separat del i annan säkerhetsdokumentation. Det väsentliga är att det är lättåtkomligt och kan förstås av all personal som behöver använda det samt att det är uppdaterat.

Innehållet i dokumentet kan med fördel utgöra ett sammandrag av för explosionsskyddet väsentliga analyser, instruktioner, förfaranden m.m. Normalt refereras endast till omfattande bakgrundsdokumentation.

Ladda hem (pdf)